Program přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko

Cílem programu je podpora udržitelné přeshraniční spolupráce v programovém území. Má napomoci k urychlení socioekonomického vývoje a k silnější integraci příhraničních regionů. K dispozici je široká paleta oblastí podpory. U všech společných projektů se předpokládá soulad s principy udržitelnosti a rovných příležitostí. 

Důležité termíny:

27.3.2008 Začátek otevřeného předkládání žádostí
24.4.2008 Konec předkládání žádostí pro 2. Monitorovací výbor
Červenec 2008 Zasedání 2. Monitorovacího výboru (se schvalováním projektů)
10.9.2008 Konec předkládání žádostí pro 3. Monitorovací výbor
Listopad 2008 Zasedání 3. Monitorovacího výboru (se schvalováním projektů)
Březen 2009 Zasedání 4. Monitorovacího výboru (se schvalováním projektů)

Hlavní novinky od roku 2007 jsou:

  • princip Vedoucího partnera, který nese hlavní odpovědnost za projekt
  • zavedení 4 kritérií přeshraniční spolupráce (společná příprava, realizace, financování a personál)
  • společná dvojjazyčná projektová žádost v elektronické podobě
  • zvýšení max. hranice spolufinancování z erdf na 85%

Priority programu :

Prioritní osa 1
Socio-ekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how

Oblasti podpory:
1.1   Infrastruktura a služby spojené s podnikáním a inovacemi
1.2   Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného času
1.3   Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace
1.4   Prevence zdravotních a sociálních rizik, sociální integrace

Prioritní osa 2 
Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj

Oblasti podpory:
2.1   Doprava a regionální dostupnost
2.2   Životní prostředí a prevence rizik
2.3   Udržitelné sítě a struktury institucionální spolupráce

Prioritní osa 3
Technická pomoc

Podrobné informace o programu : www.at-cz.eu