ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O ZRUŠENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

Zadavatel tímto rozhoduje o z r u š e n í v e ř e j n é z a k á z k y malého rozsahu s názvem „Zpracování a realizace výukových materiálů a videoklipů pro potřeby realizace školení malých a středních podnikatelů v cestovním ruchu", zveřejněné dne 8. 12. 2011 na internetových stránkách zadavatele. 

 Zadavatel rozhodl o zrušení veřejné zakázky z důvodu, že nebyl dostatečným způsobem specifikován předmět plnění ze strany zadavatele, proto nebylo možné hodnotit nabídky. Uchazeč nemohl nabídnout předmět plnění v požadovaném rozsahu, ve které zadavatel nabídku očekával.

V Brně dne 21. 12. 2011

Mgr. Zuzana Vojtová, ředitelka Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o.