ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O ZRUŠENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉRO ROZSAHU

Zadavatel tímto rozhoduje o z r u š e n í v e ř e j n é z a k á z k y malého rozsahu s názvem " Výroba propagačních materiálů, předmětů a multimediální dokumentace v rámci projektu s názvem Zaujměme nově zahraniční destinace", zveřejněné dne 23.6.2011 na internetových stánkách zadavatele a také na webových stránkách Regionální rady Jihovýchod.  

Zadavatel rozhodl o zrušení veřejné zakázky v souladu s ust.§ 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

V Brně dne 23.1.2012

Mgr. Zuzana Vojtová, ředitelka Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava,z.s.p.o.