Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace

Obracíme se na Vás v souladu s § 38 zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a ve smyslu příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu Jihovýchod, verze 1.16., s výzvou k podání nabídky na níže uvedenou veřejnou zakázku. 

Veřejná zakázka: „Výroba propagačních materiálů, předmětů a multimediální dokumentace pro projekt Zaujměme NOVĚ zahraniční destinace" 

Druh veřejné zakázky: zjednodušené podlimitní řízení

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o.
IČ: 75063638
DIČ: CZ063638
Sídlo: Radnická 2, 602 00 Brno
Jednající Mgr. Zuzanou Vojtovou, ředitelkou centrály

Oosoba pověřená zadavatelskou činností

zadavatele zastupuje v řízení zastupující zadavatel na základě uzavřené smlouvy

" Sdružení AK Šebesta - AK Holotňáková "
Sídlo: Čechyňská 16, 602 00 Brno
Kontaktní osoba: Mgr. Martina Holotňáková, advokát
Tel: 00420 733 539 698
Fax: 00420 543 254 925
E-mail: akholotnakova@gmail.com
 

Předmětem veřejné zakázky je výroba a dodávka tištěných propagačních materiálů, předmětů (katalog, propagační leták, dvd, plátěná taška, skládací deštník a vějíř) a multimediální dokumentace v rámci projektu s názvem „Zaujměme nově zahraniční destinace". Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1,540.336,- Kč bez DPH. kód CPV: 39294100-0

Zadávací dokumentaci, v které jsou uvedeny i požadavky na prokázání splnění kvalifikace a údaje o hodnotících kritériích, poskytuje zástupce zadavatele v tištěné podobě s přílohami v digitální podobě nebo jenom v digitální podobě na vyžádání zájemce bezodkladně. Zástupce zadavatele považuje za závaznou objednávku vyžádání zadávací dokumentace doručenou e-mailem. Vyžádanou zadávací dokumentaci v tištěné podobě si vyzvedne zájemce na adrese zástupce zadavatele po předchozí telefonické dohodě se zástupcem zadavatele v pracovní dny od 9,00 hod. do 16,00 hod.

Zadávací dokumentaci v tištěné podobě je možné vyzvednout za podmínek uvedených v předchozím odstavci v pracovní dny od 9,00 hod. do 16,00 hod.,Nejpozději 29.8.2012 do 10,00 hod. zadávací dokumentaci v digitální podobě odešle zástupce zadavatele uchazečům elektronickou poštou.

Nabídky můžou uchazeči podávat jenom v českém jazyce.

Lhůta pro podání nabídek je 29.8. 2012, do 10:00 hodin.

Místo pro podání nabídek je sídlo zadavatele

Termín a místo otevírání obálek: sídlo zadavatele, 29.8.2012 od 10:00 hod.

Zadavatel požaduje, aby v průběhu realizace zakázky dodavatel dodržoval podmínky publicity dané v příručce ROP Jihovýchod „Pravidla pro publicitu". obecným pravidlem je umístění na všech podstatných dokumentech souvisejících s realizací zakázky následujících log: logo ROP Jihovýchod, logo EU včetně textu „Evropská unie", logo Jihomoravského kraje. Loga musí být ve správné velikosti, pořadí i barevném provedení (barevná či černobílá verze). Vzory log poskytne vybrané společnosti zadavatel.

Lhůta, po kterou jsou zájemci svými nabídkami vázáni, se stanovuje na 120 dní ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

V Brně dne 13.8.2012

Za zástupce zadavatele

Mgr. Jiří Šebesta, advokát

 

Přiložené dokumenty