Výzva k podání nabídky pro podlimitní veřejnou zakázku

 Obracíme se na Vás v souladu s § 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a ve smyslu Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu Jihovýchod, verze 1.11., s výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku.

 Předmětem veřejné zakázky je zajištění mediální kampaně v rámci projektu s názvem „Netradiční místa pro netradiční setkání" spočívající zejména v uveřejnění inzerce a mediálních spotů v požadovaných médiích. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je do 2 373 109,- Kč bez DPH.

Zadávací dokumentaci, ve které jsou uvedeny i požadavky na prokázání splnění kvalifikace a údaje o hodnotících kritériích, lze vyžádat nejpozději 11.7.2011 na adrese akholotnakova@gmail.com

Lhůta pro podání nabídek je 11. 7. 2011 do 14 hodin. Prodloužena a končí dne 15.7.2011 v 10:00 hod.

Místo pro podání nabídek je sídlo zadavatele

Termín a místo otevírání obálek: sídlo zadavatele, 12. 7. 2011 od 10 hodin.,15.7.2011 od 11:00 hod.

Zadavatel požaduje, aby v průběhu realizace zakázky dodavatel dodržoval podmínky publicity dané v příručce ROP Jihovýchod "Pravidla pro publicitu". Obecným pravidlem je umístění na všech podstatných dokumentech souvisejících s realizací zakázky následujících log: logo ROP Jihovýchod, logo EU včetně textu "Evropská unie", logo Jihomoravského kraje. Loga musí být ve spravné velikosti, pořadí i barevném provedení (barevná či černobílá verze). Vzory log poskytne vybrané společnosti zadavatel.

Lhůta, po kterou jsou zájemci svými nabídkami vázáni, se stanovuje na 120 dní ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

V Brně dne 23. 6. 2011

Za zástupce zadavatele

Mgr. Jíří Šebesta, advokát

 

 

Přiložené dokumenty