Základní informace

Jihomoravský kraj je oblastí s bohatým turistickým potenciálem, který tvoří jedinečné kulturní dědictví, stále živé lidové tradice, mimořádné přírodní bohatství. V cestovním ruchu regionu převažují malé podniky charakteristické vysokou mírou rozptýlenosti. Posílení rozvoje cestovního ruchu tak závisí na spolupráci zainteresovaných subjektů soukromé sféry a rovněž veřejného sektoru. Výsledky spolupráce ovlivní úroveň poskytovaných služeb, hospodaření podniků a rozhodování turistů nejen při výběru destinace, ale i při samotném pobytu v regionu.

Vzhledem na množství subjektů zainteresovaných na cestovním ruchu je nevyhnutné stanovit organizační jednotku spolupráce a ze služeb jednotlivých podniků vytvořit společné produkty (balíky služeb), které se budou na trhu propagovat pod společnou značkou. Tím bude jižní Morava vnímána jako lákavá, kulturní, pohodová a pohostinná destinace, přívětivá k přijíždějícím hostům s dobrým renomé do budoucna. Za tímto účelem Jihomoravský kraj, město Brno a Svaz obchodu a cestovního ruchu vytvořili - Centrálu cestovního ruchu - Jižní Morava (CCR JM).
 

Poslání

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava (CCR JM).
Jako organizace cestovního ruchu koordinuje rozvoj cestovního ruchu na jižní Moravě se zaměřením na maximální využití turistického potenciálu území v souladu s principy udržitelného rozvoje.

Východiskem je poznání zájmů zainteresovaných osob na rozvoji cestovního ruchu s cílem poskytnout návštěvníkům komplexní služby (od dostatku informací, pohodlné rezervace, zajištění bezchybného pobytu, návrat domů), zabezpečit prosperitu podniků a tím i konkurenceschopnost jižní Moravy.

Strategické cíle:

  • jižní Morava - konkurenceschopná turistická destinace
  • zvýšení počtu návštěvníků a prodloužení jejich pobytu
  • zvýšení ekonomické výnosnosti cestovního ruchu

 

Rámcové okruhy činností Centrály pro naplnění strategických cílů:

1) Komunikace, koordinace, spolupráce

  • spolupráce se subjekty působícími v cestovním ruchu
  • rozvoj lidských zdrojů v oblasti služeb cestovního ruchu

 

2) Produkty cestovního ruchu

  • tvorba a rozvoj turistických produktů
  • vytváření společné turistické nabídky jižní Moravy


3) Ediční činnost a propagace

  • tvorba propagačních materiálů
  • prezentace turistického potenciálu regionu se zaměřením na cílové skupiny


4) Poskytování informací


5) Projektová činnost

  • za účelem získávání finančních prostředků na činnost sdružení a rozvoj cestovního ruchu v regionu

 

Obecné informace

Název: Centrála cestovního ruchu- Jižní Morava (ccrjm)
Právnická forma: Zájmové sdružení právnických osob
Datum založení: 14. 12. 2005
Zakládající členové: Jihomoravský kraj, Statutární město Brno, Svaz obchodu a cestovního ruchu
Orgány CCRJM:  Valná hromada, Dozorčí rada, Ředitel

 

Členové sdružení

Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno
IČ: 70888337
www.jizni-morava.cz
www.kr-jihomoravsky.cz

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno
IČ: 44992785
www.brno.cz

Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky
Těšnov 5
110 01 Praha 1
IČ: 65994272
www.socr.cz