Možnosti využití kulturně-historického dědictví Velké Moravy jako turistického potenciálu destinace

Projekt Studie: Možnosti využití kulturně-historického dědictví Velké Moravy jako turistického potenciálu destinace je financován v rámci Operačního programu Přeshrniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013, v rámci Fondu mikroprojektů.

Hlavním cílem projektu je zpracováním odborné studie „Možnosti využití kulturně historického dědictví Velké Moravy jako turistického potenciálu destinace“ připravit dostatek argumentů a odborných podkladů pro větší využití turistického potenciálnu příhraničního území. Vytvoření podmínek pro rozvoj vzájemných kontaktů a spolupráci, realizaci dalších nadnárodních projektů, zaměřených na rozvoj cestovního ruchu v příhraničním území. Na tvorbu turistického produktu Velká Morava, cíleně zaměřeného na poznávání společných historických kořenů obyvatel příhraničního území, které sehrálo v 9. století klíčovou roli při christianizaci středoevropského teritoria se slovanským obyvatelstvem.

Výzva pro navázání budoucí spolupráce
Více informací

30.6.2014

Centrála cestovního ruchu-Jižní Morava, z.s.p.o. se touto výzvou obrací na subjekty, které by měly zájem spolupracovat na rozvoji tématu Velké Moravy v rámci turistického potenciálu.

S případnou nabídkou spolupráce se prosím obracejte na Moniku Perďochovou na e-mail: perdochova@ccrjm.cz

O možnostech turistického využití kulturně-historického dědictví Velké Moravy
Více informací

27.6.2014

Analýze možností efektivního využití kulturně-historického dědictví Velké Moravy v poznávací turistice na území Jihomoravského, Zlínského a Trnavského samosprávného kraje byl věnován projekt přeshraniční spolupráce, na kterém se podílely jihomoravská a zlínská centrála cestovního ruchu a slovenská obec Kopčany. Projekt byl financován v rámci OPPS SR-ČR 2007-2013, Fond mikroprojektů.

Na význam dosud nezpracovaného tématu upozornil spolupracující partnery velký zájem nejširší veřejnosti o kulturně-společenské a poznávací aktivity roku 2013, spojené s 1  150. výročím příchodu Konstatina a Metoděje na Velkou Moravu. Spolupracující partneři se tehdy rozhodli položit základ užší spolupráce všech velkomoravských lokalit vybavených turistickou infrastrukturou, ale také orgánům veřejné správy na obou stranách česko-slovenské hranice. V rámci projektu, vypracovala Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava „Studii“. Z analýzy návštěvnosti a silných i slabých stránek daných lokalit vyplynula řada doporučení směřující k efektivnějšímu využití potenciálu velkomoravských památek.

Součástí studie, prezentované na společném workshopu starostů a pracovníků veřejné správy, památkářů, vedoucích představitelů muzeí a destinačních agentur, byly také výstupy z dotazníkového šetření mezi návštěvníky velkomoravských lokalit s muzejní infrastrukturou a pravidelným návštěvnickým provozem. K informování nejširší návštěvnické veřejnosti o atraktivitách jednotlivých velkomoravských lokalit byla zpracována přehledná tiskovina, poprvé představující všechny velkomoravské cíle společně. Text Studie je pro zájemce k dispozici na vyžádání, na emailu perdochova@ccrjm.cz.

Výstup mikroprojektu „Studie“ nyní také v anglickém jazyce
Více informací

10.2.2014

V rámci projektu vznikla ve spolupráci projektového manažera Jana Chmelíčka a pana Luďka Galušky z Moravského zemského muzea Brno Studie, která analyzuje možnosti efektivního využití kulturně-historického dědictví Velké Moravy.

Nyní je text k dispozici také v anglickém jazyce. V případě zájmu o elektonické zaslání Studie prosím kontaktujte Moniku Perďochovou na e-mailu perdochova@ccrjm.cz.

Výstup mikroprojektu Studie nyní také ve slovenském jazyce
Více informací

7.2.2014

V rámci projektu vznikla ve spolupráci projektového manažera Jana Chmelíčka a pana Luďka Galušky z Moravského zemského muzea Brno Studie, která analyzuje možnosti efektivního využití kulturně-historického dědictví Velké Moravy.

Nyní je text k dispozici také ve slovenském jazyce. V případě zájmu o elektonické zaslání Studie prosím kontaktujte Moniku Perďochovou na e-mailu perdochova@ccrjm.cz.

Workshop v Hodoníně: O možnostech turistického využití kulturně historického dědictví Velké Moravy
Více informací

28.11.2013

Možnostem využití kulturně historického dědictví Velké Moravy v poznávací turistice na území Jihomoravského, Zlínského a Trnavského samosprávného kraje byl věnován workshop představitelů veřejné správy, muzejních pracovníků, památkářů a pracovníků destinačních agentur, který se dnes uskutečnil v Hodoníně.

Účastníci se na něm seznámili se závěry studie „možnosti využití kulturně historického dědictví Velké Morava v rámci stejnojmenného projektu, podpořeného z programu přeshraniční spolupráce SR-ČR. Partnerem jihomoravské centrály v tomto projektu je sesterská organizace ze Zlínského kraje a obec Kopčany, na jejímž území se nalézá nejstarší dochovaná zděná stavba z velkomoravského období.

Představeny byly rovněž výsledky letošního dotazníkového šetření mezi návštěvníky velkomoravských lokalit s muzejní Morava účastníky rovněž seznámili s novou popularizační tiskovinou pro turisty, prezentující „pod jednou střechou“ informace a fotografie z velkomoravských lokalit tří krajů. 

Účastníci workshopu vyslechli rovněž koreferáty o zkušenostech obce Modrá na Uherskohradišťsku s výstavbou a provozem velkomoravského archeoskanzenu, o postupu prací na budování archeoparku Mikulčice-Kopčany, o projektu města Uherského Hradiště na revitalizaci národní kulturní památky Výšina sv. Metoděje a její zapojení do kulturního života města. Slovenští památkáři seznámili přítomné s nejnovějšími postupy prezentace archeologických památek.

Jak zdůraznila ředitelka Centrály cestovního ruchu Jižní Morava Zuzana Vojtová, základní motivací projektu, jehož partnery jsou kromě jihomoravské centrály také sesterská destinační agentura východní Moravy ve Zlíně a obec Kopčany, bylo letošní 1150. výročí příchodu svatých Konstantina a Metoděje na Moravu a velký počet aktivit s tímto výročím spojených. „Vše, co se letos dělo, bylo svědectvím faktu, že několik desetiletí existence Velké Moravy nebylo z českých a slovenských dějin vymazáno. Jubileum samo i události s ním spojené vzbudily zájem nejširších vrstev obyvatel České i Slovenské republiky o vše, co s velkomoravskou „epizodou“ na sklonku prvního tisíciletí souviselo,“ řekla Vojtová a zdůraznila, že práce na studii ukázala na dosud ne plně využitý potenciál těchto lokalit v poznávací turistice i na možnosti jejich dalšího zapojení do cestovního ruchu.

Tomuto tématu – se zvláštním zaměřením na školy a na rodiny s dětmi – bude věnován i navazující mikroprojekt, v jehož rámci má kromě publikace s mapkou pro školáky vzniknout také webová stránka s aktuálními informacemi o nabídce všech velkomoravských lokalit pro danou kategorii návštěvníků.