OPVK 2007-2013 – Dalším vzděláním k rozvoji konkurenceschopnosti v oblasti CR

Projekt Dalším vzděláváním k rozvoji konkurenceschopnosti v oblasti cestovního ruchu je financován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod registračním číslem CZ.1.07/3.2.04/05.0099.

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb v oblasti cestovního ruchu. V rámci projektu budou vytvořeny 4 vzdělávací moduly zaměřené na turistickou nabídku Vranovska, turistickou nabídku Malé Hané, turistickou nabídku Horňácka a technické památky Jihomoravského kraje.

Horňácko – turisticky přitažlivý kout Moravy
Více informací

13.7.2016

Na Horňácko, do jednoho z nejvýraznějších národopisných regionů jižní Moravy, směřovala 12. července exkurze Centrály cestovního ruchu Jižní Moravy pro průvodce a další pracovníky cestovního ruchu, uspořádaná v rámci tzv. „udržitelnosti“ projektu Dalším vzděláváním k rozvoji konkurenceschopnosti v cestovním ruchu.

Exkurze měla za cíl blíže seznámit účastníky s dosud pro cestovní ruch neobjevenými cíli, nabízejícími poznání i relaxaci. Účastníci celodenní vzdělávací akce navštívili nejvýraznější z deseti podhorských a horských obcí Horňácka a prohlédli si také část přírodních rezervací Bílých Karpat, zejména Vojšické louky a rezervaci Čertoryje.

V Malé Vrbce se seznámili s prací pokračovatelky dávné tkalcovské tradice horňácké rodiny Okénků Ing. Hany Buchtelové, v Kuželově navštívili tamní větrný mlýn, dokumentující mlynářství 19. a první půle 20. století v jedné z nejchudších oblastí Moravy. V Hrubé Vrbce si prohlédli pravoslavný monastýr sv. Gorazda, v katastru Suchova navštívili také památkový areál lidové architektury Vápenky. Součástí exkurze bylo i seznámení s novými ubytovacími kapacitami na Horňácku –  penzionem U mlýna v Kuželově a penzionem U Vavříků v Malé Vrbce.

Průvodci a další exkurze mohli k detailnímu seznámení s Horňáckem využít učebních textů a dalších pomůcek, připravených v rámci projektu Dalším vzděláváním k rozvoji konkurenceschopnosti v cestovním ruchu. Ten jihomoravská Centrála cestovního ruchu za podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost připravila jako součást úsilí Jihomoravského kraje o podporu tří strukturálně a ekonomicky znevýhodněných regionů jižní Moravy – Horňácka, Malé Hané a Vranovska.

Turistický potenciál Vranovska , Malé Hané a Horňácka
Více informací

4.7.2016

Upozornit průvodce v cestovním ruchu a pracovníky cestovních kanceláří na turistický potenciál ekonomicky znevýhodněných regionů jižní Moravy – Vranovska, Malé Hané a Horňácka – měl projekt Centrály cestovního ruchu -Jižní Morava nazvaný „Dalším vzděláváním k rozvoji konkurenceschopnosti v oblasti cestovního ruchu.“ Po úspěšném pilotním ověření letos Centrála pokračuje ve zvyšování znalostí průvodců o zajímavostech regionů s využitím učebních textů a dalších pomůcek, připravených v rámci projektu.

 Dne 24.června se uskutečnil celodenní seminář na téma Vranovsko. S průvodci jsme navštívili centrum regionu – Vranov nad Dyjí včetně komentované prohlídky zámku. Lektor ing. Ryšavý spolu s průvodkyní paní Solařovou přiblížili účastníkům semináře zajímavá míst v regionu. Cestou jsme navštívil muzeum motocyklů v Lesné, kde nám byla umožněna i prohlídka ubytovacích kapacit.


30. června se uskutečnil další celodenní seminář, v jehož rámci se průvodci a další pracovníci v cestovním ruchu vypravili na Malou Hanou. Ve Velkých Opatovicích, které jsou neformálním centrem mikroregionu, se seznámili s exponáty tamního muzea a především s turistickým magnetem Malé Hané – Moravským kartografickým centrem, které nabízí ojedinělou architekturu i zcela unikátní expozici s velkoplošnou plastickou mapou Markrabství moravského.


Vedle dalších cílů byla velká pozornost věnována zejména památkám Boskovic, především expozicím Muzea Boskovicka a restaurovaným památkám někdejšího boskovického židovského ghetta, mezi něž patří synagoga a Obecní dům s bytem rabína. Účastníci semináře si prohlédli také muzeum a hradební věž v Jevíčku na severním okraji Malé Hané.
12.7. se uskuteční seminář na téma Horňácko.

Vzděláváme průvodce v cestovním ruchu – Za technickými památkami kraje
Více informací

11.1.2016

Na rozšíření znalostí nových průvodců a dalších pracovníků v cestovním ruchu o technických památkách jako významných turistických cílech jižní Moravy byl zaměřen celodenní seminář, který 1.12.2015 uspořádala Centrála cestovního ruchu Jižní Morava v rámci udržitelnosti projektu „Dalším vzděláváním k rozvoji konkurenceschopnosti v cestovním ruchu,“ spolufinancovaného z evropských fondů.

 Lektor Petr Nekuža seznámil účastníky s nejdůležitějšími a současně pro návštěvníky nejatraktivnějšími cíli poznávací turistiky v daném segmentu: S historickými větrnými i vodními mlýny v Kuželově, Rudici, Ruprechtově, Kloboukách u Brna, Vrbici a ve Slupi na Znojemsku, s památkami připomínající někdejší železářskou konjunkturu v Moravském krasu (Stará huť u Adamova), historii těžby uhlí v Rosicko-oslavanském revíru (bývalý důl Kukla, přeměněný v zážitkový park Permonium, připomínající zdejší hornické tradice), hledání nejlevnější nákladní dopravy (unikátní vodní cesta pro přepravu uhlí z jihomoravských dolů do Otrokovic, známá pod názvem Baťův kanál), s příklady vojenského stavitelství na jižní Moravě (pěchotní srub MJ-S 3 Zahrada) a s dalšími památkami.


Největší pozornost byla věnována detailnímu seznámení s patnácti specializovanými expozicemi Technického muzea v Brně, přibližujícími návštěvníkům tradici průmyslové výroby na Moravě. Na příkladu další technické památky – kovárny z počátku 18. století v Těšanech, obci, do které bratří Mrštíkové zasadili děj dramatu Maryša, si mohli průvodci vytvořit konkrétní představu nejen o technologiích využívaných ve venkovských kovárnách minulých staletí, ale také o postavení kovářů jako specializovaných řemeslníků v sociální struktuře moravské vesnice.


V letošním roce čekají účastníky této vzdělávací aktivity Centrály cestovního ruchu další tematické semináře projektu: Seznámí se s turistickými zajímavostmi tří strukturálně nejslabších regionů Jihomoravského kraje – Horňácka, Malé Hané a Vranovska.

Zacílení projektu jihomoravské destinační agentury nazvaného „Dalším vzděláváním k rozvoji konkurenceschopnosti v cestovním ruchu“ vychází z dlouhodobého úsilí Jihomoravského kraje o všestrannou podporu zmíněných strukturálně znevýhodněných regionů. Pracovníkům služeb cestovního ruchu má projekt pomoci k zvýšení kvalifikace rozšířením znalostí o regionech, které obtížně hledají zdroje hospodářského růstu a pro něž je rozvoj turistiky jednou z mála významných šancí.

Technické památky patří k magnetům kraje
Více informací

27.2.2015

Celodenním seminářem na téma Technické památky jižní Moravy skončil v únoru projekt Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava „Dalším vzděláváním k rozvoji konkurenceschopnosti v oblasti cestovního ruchu CZ.1.07/3.2.04/05.0099“, zaměřený na zvyšování kvalifikace průvodců a dalších pracovníků v cestovním ruchu. Projekt byl podpořen prostředky Evropského sociálního fondu.

Vzdělávací projekt byl zaměřen především na turistické cíle v regionech Vranovska, Horňácka a Malé Hané, které jsou dosud neprávem poněkud opomíjeny. Čtvrtou oblastí, které byla věnována pozornost, jsou právě technické památky, patřící k významným cílům poznávací turistiky v kraji.


Hlavní část programu celodenního semináře, který se uskutečnil 26.února, byla věnována Technickému muzeu v Brně, jehož dvanáct expozic prezentuje historii techniky na Moravě v nejširším záběru. Účastníci projektu si vyslechli přednášku lektora doprovázenou obrazovou i filmovou prezentací a v jeho doprovodu si prohlédli expozici historických vozidel, parních a spalovacích motorů, letecké historie, uličku řemesel, kabinet elektronové mikroskopie, kovolitectví a další zajímavé expozice včetně Salonu mechanické hudby s hracími strojky, automatofony, orchestriony, pianolami atd. Pozornost věnovali také aktuální výstavě věnované vojenské technice za první světové války.


V další části programu se účastníci projektu vypravili do jedné z externích expozic Technického muzea v barokní kovárně v Těšanech. Tam si prohlédli obytnou část i technické vybavení vesnické kovárny a zhlédli ukázku práce mistra černého řemesla s rozžhaveným železem na kovadlině.


Další zájemci o výukové texty a videoprezentace k jednotlivým tématům projektu z řad pracovníků v cestovním ruchu mohou tyto pomůcky získat v elektronické podobě na Centrále cestovního ruchu Jižní Morava. Centrála pro účastníky projektu připravuje rovněž vydání přílohy těchto textů nazvané Příběhy a pověsti tří jihomoravských regionů.
Více na info@ccrjm.cz

Vzděláváme průvodce v cestovním ruchu
Více informací

9.10.2014

Na rozšíření znalostí průvodců a dalších pracovníků služeb v cestovním ruchu o turistických zajímavostech tří strukturálně a ekonomicky nejslabších regionů Jihomoravského kraje (Horňácka, Malé Hané a Vranovska) jsou zaměřeny tři tematické moduly nového vzdělávacího projektu Centrály cestovního ruchu Jižní Morava, nazvaného „Dalším vzděláváním k rozvoji konkurenceschopnosti v oblasti cestovního ruchu.“ Pilotní ověření těchto tří modulů skončilo dnes exkurzí pětadvaceti účastníků kursu na Malou Hanou. Ověření čtvrtého tematického okruhu, věnovaného technickým památkám kraje, připravuje Centrála cestovního ruchu na únor příštího roku.

Zacílení dalšího vzdělávacího projektu jihomoravské destinační agentury vychází z dlouhodobého úsilí Jihomoravského kraje o pomoc zmíněným strukturálně slabým regionům. Pracovníkům služeb cestovního ruchu, zvláště průvodcům a zaměstnancům incomingových cestovních kanceláří, má projekt přispět ke zvýšení kvalifikace rozšířením znalostí o regionech, které jen obtížně hledají jiné zdroje hospodářského růstu a pro něž je rozvoj turistiky prakticky jedinou významnou šancí.


Důkladnému seznámení účastníků projektu s návštěvními magnety zmíněných oblastí mají napomoci metodické pomůcky, skripta a výuková videa, která byla v rámci projektu vytvořena. Výukové texty byly přitom přeloženy i do německého a anglického jazyka, aby mohly členům cílové skupiny posloužit jako nástroj pro zlepšení slovní zásoby a užívané terminologie při komunikaci se zahraničními návštěvníky.
Praktické seznámení s reáliemi daných geografických oblastí tří regionů se uskutečnilo v rámci pilotního ověření během září a října letošního roku. Na Vranovsku se účastníci projektu seznámili s Národním parkem Podyjí, s vranovským zámkem, tamní hydroelektrárnou, která byla v době svého vzniku největším vodním dílem v Československu. Průvodci si prohlédli vranovský kostel, seznámili se s činností tamní keramické dílny, navazující na tradiční technologii slavné vranovské kameniny. Zavítali do muzea motocyklů v Lesné a na další místa v okolí tzv. Moravského jadranu.


Exkurze na Horňácko byla věnována tamní řemeslné tradici, biosférickým rezervacím UNESCO, lyžařským areálům i památkám lidového stavebnictví, mezi nimiž dominují kolonie dělnických domků Vápenky, zděné stodoly v Hrubé Vrbce a větrný mlýn v Kuželově. Účastníci semináře navštívili také rodný dům bratří Úprků a pravoslavný monastýr, nesoucí jméno novodobého mučedníka Gorazda II, rodáka z Hrubé Vrbky.


Na Malé Hané, jejíž turistické magnety jsou dosud až na výjimky ve stínu pozornosti organizátorů cestovního ruchu, dominovala jednodennímu programu průvodců návštěva Moravského kartografického centra ve Velkých Opatovicích. Účastníci exkurze zavítali také do borotínského arboreta, podívali se na Malou Hanou z jevíčské vyhlídkové věže a značnou pozornost věnovali také dominantám na jihu tohoto přitažlivého mikroregionu – Letovicím s jejich zámkem a barokním komplexem kláštera Milosrdných bratří a Boskovicím s turisticky přitažlivými památkami někdejší početné židovské komunity.
Soudě podle ohlasu v dotaznících, setkala se tato tři témata i semináře k nim s pozitivním ohlasem a účastníci vyjádřili zájem o účast na posledním z tematických modulů projektu, věnovaném technickým památkám. Pilotní ověření projektu přineslo také námět na rozšíření studijního materiálu pro průvodce – vydání výběru z příběhů a pověstí, jimiž jsou památná místa opředena. Centrála připraví jejich vydání v rámci tzv. „udržitelnosti projektu.“


Jak připomněla ředitelka Centrály cestovního ruchu Jižní Morava Zuzana Vojtová, ve statistikách cestovního ruchu v České republice si jižní Morava po léta zachovává za Prahou druhé místo v počtu zahraničních i domácích návštěvníků. Ale i tady je zájem o poznání či rekreaci rozdělen značně nerovnoměrně. „Horňácko, Malá Haná i Vranovsko, jak jsme přesvědčeni, patří k nejosobitějším regionům. Pokud s jejich kvalitami seznámíme průvodce a pracovníky cestovních kanceláří, lepší využití potenciálu těchto regionů v cestovním ruchu přestane snad být pouhou nadějí,“ řekla Vojtová. Podle ní je projekt dalším pokračováním úsilí Centrály o zvyšování kvalifikace pracovníků v cestovním ruchu. Navazuje na projekty Komunikující místo a Vědět a předávat (G.J. Mendel, L. Janáček, T.G. Masaryk, práce s handicapovanými turisty), uspořádané ve spolupráci s místními samosprávami a s Asociací průvodců České republiky.

Dalším vzděláváním k rozvoji konkurenceschopnosti v oblasti cestovního ruchu
Více informací

2.3.2013

Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava předložila do OP VK nový projekt „Dalším vzděláváním k rozvoji konkurenceschopnosti v oblasti cestovního ruchu“.

Byla podepsána Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu cz.1.07/3.2.04 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Doba realizace projektu: 1.9.2013 – 27.2.2015 Projekt je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb v oblasti cestovního ruchu prostřednictvím podpory dalšího vzdělávání pracovníků v těchto službách. V rámci projektu budou vytvořeny 4 vzdělávací moduly směřující k zajištění kvalitního informačního servisu pro návštěvníky od průvodců v cestovním ruchu.

Vytvořením nových vzdělávacích modulů dojde k rozšíření nabídky dalšího vzdělávání pro průvodce v CR v oblastech, které dosud další vzdělávání nerozvíjelo. Jejich doplněním tak dojde k posílení konkurenceschopnopsti těchto pracovníků a zlepšení jejich pozice na trhu práce. Všechny moduly budou v rámci projektu pilotně ověřeny.